Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Sketcho: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Stationsplein 99-186, 1703WE te Heerhugowaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68885164.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sketcho een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Sketcho en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Sketcho zich jegens de Klant heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en de levering van een of meerdere Producten, dan wel uitsluitend het leveren van een of meerdere Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Sketcho en een Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Sketcho en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de Overeenkomst rechtstreeks middels de webshop van Sketcho tot stand wordt gebracht. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Sketcho geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld als de Consument de contactgegevens van Sketcho op internet of in een telefoonboek opzoekt en per e-mail of telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Sketcho te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het ontwerpen, modelleren en/of tekenen van Producten.
 8. Product: de in het kader van de Overeenkomst door Sketcho, al dan niet samen met de Klant of een derde, vervaardigde en te leveren tekeningen, modellen, BIM-content, berekeningen, foto’s, tabellen, grafieken en/of andere content.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sketcho tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Sketcho worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Sketcho (waaronder zijn offertes en aanbod in zijn webshop mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Sketcho kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een webshopbestelling, zal Sketcho onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Sketcho dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Sketcho dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Sketcho op de eventueel daartoe door Sketcho aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Sketcho, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sketcho anders aangeeft.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Sketcho is te allen tijde bevoegd niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (derden) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Sketcho, jegens de Klant een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

De Consument heeft in het kader van een Overeenkomst op Afstand geen recht van ontbinding, mits:

  • de levering van het Product plaatsvindt met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Sketcho het Product heeft geleverd.

De bevestiging van de Overeenkomst of Afstand die Sketcho aan de Consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN DOOR DE KLANT

 1. Indien de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van een of meerdere Producten, kan de Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan niet annuleren, althans blijft hij aan Sketcho de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Indien de Klant een Overeenkomst betreffende Dienstverlening na totstandkoming daarvan annuleert, is de Klant gehouden tot betaling van de prijs naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten, alsook de eventueel reeds gemaakte onkosten voor zover deze niet bij de overeengekomen prijs zijn inbegrepen.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

 1. De Klant is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Sketcho aangewezen wijze, aan Sketcho te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan Sketcho verstrekte informatie.
 2. Indien de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst aan Sketcho goederen, zoals databestanden, afbeeldingen etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Klant ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Sketcho in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 3. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Klant of een andere door de Klant aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, draagt de Klant zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten.
 4. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Klant of een andere door de Klant aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, dient Sketcho op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door Sketcho gewenste zaken en voorzieningen. Indien de Klant een medewerker van Sketcho inhuurt als modelleur/tekenaar, dan dient deze medewerker op locatie van uitvoering van de Diensten kosteloos te kunnen beschikken over een eigen bureau met stoel, overige benodigde hulpmiddelen en een computer (met bijbehoren) met daarop geïnstalleerd de benodigde programma’s met geldige licenties.
 5. De Klant dient Sketcho steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 6. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Klant dan wel door de Klant ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Klant ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Sketcho en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Sketcho mogelijk te maken.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Alle eventuele overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Sketcho treedt niet eerder in dan nadat de Klant Sketcho Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Sketcho de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van Sketcho biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | PRODUCTEN: UITVOERING, LEVERING EN KLACHTEN

 1. Producten worden in digitale vorm en langs elektronische weg aan de Klant geleverd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een Product is definitief indien en voor zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Klant wordt voorgesteld of geleverd. De Klant dient na het voorstellen/leveren aan hem van een in opdracht van de Klant vervaardigd Product dan wel een concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of het Product volgens de Overeenkomst is vervaardigd c.q. de Klant correcties op het concept wenst, en dient Sketcho daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Product aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Klant het Product als definitief aanvaardt. Partijen kunnen uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere termijn dan zeven dagen overeenkomen.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Product en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Klant geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Sketcho is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen correctierondes met betrekking tot concepten van Producten, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een geleverd Product indien het Product onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het geleverde Product, maakt de Klant nimmer aanspraak.

ARTIKEL 10. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Sketcho is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Sketcho prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Klant doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt afgesproken, terwijl de Klant redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door Sketcho gehanteerde tarieven. Sketcho zal op verzoek van de Klant te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Sketcho is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van personeel, storingen in communicatieverbindingen en overheidsmaatregelen waardoor (verdere) nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Sketcho bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Sketcho is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Sketcho ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Sketcho in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sketcho gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sketcho op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Sketcho ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Sketcho de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Sketcho vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en/of uurtarief en reis- en/of verblijfskosten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 10 toepassing.
 2. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Sketcho bekend waren op het moment dat Sketcho deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals een stijging van inkoopkosten, welke Sketcho redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Sketcho redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Sketcho gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Sketcho alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Sketcho vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 4. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Sketcho, in geval van een vaste prijs, gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van de levering van een Product aan een Consument, Sketcho de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de overeengekomen prijs. Indien en voor zover de prijs en eventuele bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door Sketcho gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Klant doorberekend. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft, is Sketcho gerechtigd de Klant tweewekelijks op basis van nacalculatie te factureren.
 5. Sketcho is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Sketcho.
 6. Betalingen dienen te geschieden in de daartoe door Sketcho aangegeven valuta, op de daartoe door Sketcho aangewezen wijze en op het door Sketcho aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Sketcho een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Sketcho is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. De Klant is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg staat.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Sketcho is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Sketcho is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Sketcho is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Sketcho in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–              de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

–              de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sketcho aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sketcho toegerekend kunnen worden;

–              redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. Mocht Sketcho aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Sketcho te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Sketcho hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Sketcho ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Sketcho is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sketcho betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sketcho nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Sketcho daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Sketcho dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sketcho een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Klant vrijwaart Sketcho van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Sketcho toerekenbaar is. Indien Sketcho uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Sketcho zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sketcho, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sketcho en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 5. In geval van levering van Producten aan een Consument reiken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Sketcho behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, waaronder de Auteurswet mede begrepen, toekomen. Het intellectuele eigendom van door Sketcho vervaardigde Producten blijft bij Sketcho rusten. Ten aanzien van door de Klant beschikbaar gestelde modellen waaraan Sketcho samen met de Klant meewerkt om tot een bepaald (gewijzigd) Product te komen, rust gedeeld intellectueel eigendomsrecht van Sketcho.
 2. Zowel Producten waarop het volledige als gedeeltelijke intellectuele eigendomsrecht van Sketcho rust, mogen door de Klant uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en buiten het kader van deze gebruiksdoeleinden dus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of verspreid, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sketcho.
 3. Indien de Klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij een licentie tot gebruik van het definitieve Product (Product na eventuele aanpassingen) voor de gebruiksdoeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Sketcho bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Klant van rechten op andere goederen dan het definitieve Product, waaronder concepten, is niet mogelijk.
 4. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Klant rechten van intellectuele eigendom op een Product afkoopt. Middels een licentievergoeding kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Klant mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 5. Een aan de Klant toerekenbare schending van de intellectuele eigendomsrechten van Sketcho, geeft Sketcho het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 6. Sketcho heeft het recht een Product of delen daarvan openbaar te maken ten behoeve van zijn eigen promotie in zijn digitale dan wel gedrukte portfolio, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Klant is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens concepten van Producten.

ARTIKEL 16. | GEHEIMHOUDING

 1. Sketcho zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Klant en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst Sketcho ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Klant, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Sketcho.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. Sketcho is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Klant, dan wel personen van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter of geschillencommissie als bedoeld in het volgende lid, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.