Privacyverklaring

Sketcho respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Sketcho worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.sketcho.nl (hierna: “de website”). Sketcho acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Sketcho zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

 

Sketcho verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

1) Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Sketcho of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u diensten of producten van Sketcho afneemt of daarvoor bijvoorbeeld een offerte heeft aangevraagd.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt Sketcho uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zoals met derde-dienstverleners met wie Sketcho samenwerkt bij de uitvoering van overeenkomsten.

Indien u eens een overeenkomst met Sketcho hebt gesloten, mag Sketcho u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn dienstenaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere overeenkomst(en) met Sketcho, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

2) Een gerechtvaardigd belang van Sketcho.

 1. Van deze grondslag is sprake bij:

  1. het door Sketcho automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Sketcho ingeschakelde hostingpartij die het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website verstrekte persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Sketcho deugdelijk te kunnen laten werken;
  2. het door Sketcho verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde om de financiële administratie, de personeelsadministratie en belastingaangiften van Sketcho te kunnen verzorgen;
  3. het gebruik van programmatuur voor het verwerken en opslaan van de financiële administratie van Sketcho;
  4. het verwerken door Sketcho van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is aan de orde wanneer een klant van Sketcho persoonsgegevens van derden aan Sketcho verstrekt voor wie de diensten van Sketcho worden verleend of aan wie de producten van Sketcho worden geleverd. Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt eveneens uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende klant van Sketcho noodzakelijk is;
  5. Het ter inzage geven van persoonsgegevens aan een externe webbeheerder en/of extern marketingbureau die/dat, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

  In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Sketcho uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

3) Uw toestemming.

 1. Van deze grondslag is sprake wanneer:

  1. u telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op de website of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Sketcho, of wanneer u op de website een review schrijft over Sketcho. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt of een review schrijft;
  2. Sketcho uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Sketcho meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Sketcho u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

  In dit kader verwerkt Sketcho uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

4) Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Sketcho moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen en loonadministraties gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Sketcho hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie Sketcho persoonsgegevens deelt. Sketcho zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Sketcho vallen, evenals door Sketcho ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Sketcho de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Sketcho de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Sketcho, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Sketcho gebruikt

Sketcho gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Sketcho gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Sketcho gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Sketcho te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Sketcho een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Sketcho verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Sketcho u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sketcho zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Sketcho slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Sketcho legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sketcho, kunt u contact opnemen met Sketcho. Sketcho helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sketcho of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Sketcho

Stationsplein 99-186

1703 WE Heerhugowaard

E-mailadres: info@sketcho.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 50 50 84 82